?>

Algemene voorwaarden


Deze 'Algemene Voorwaarden' zijn van toepassing op de relatie tussen Snack 'n Beete en de Klanten.

1. Definities

Producten: het productenaanbod van Snack 'n Beete dat door de Klant kan worden besteld.

Bestelling: een bestelling van de Klant via onze website.

Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Bestelling plaats via het Platform.

Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Klant en Snack 'n Beete met betrekking tot een Bestelling en het afhalen van de Bestelling.

Platform: de website van Snack 'n Beete waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt.

Service: de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door Snack 'n Beete worden aangeboden aan de Klant, onder meer bestaande uit het publiceren van het Aanbod, het faciliteren van het tot stand komen van Overeenkomsten en het klaarmaken van Bestellingen voor afhalingen.

Snack 'n Beete: ARVAMO bvba handelend voor zichzelf en namens elke rechtspersoon of persoon die direct of indirect, controleert, wordt gecontroleerd door of onder de gemeenschappelijke controle valt van ARVAMO bvba.

2. Identiteit van Snack 'n Beete

'ARVAMO bvba' handelend onder de naam 'Snack 'n Beete'

Adres hoofdvestiging:
Rijselstraat 4
8930 MENEN
België
KBO: 0715.831.888
BTW-nr: BE 0715.831.888

E-Mail: info@snacknbeete.be 

Tel: +32 (0)56 66 96 79 (bereikbaar tijdens onze openingsuren)

3. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van toepassing op de Service.en het Aanbod. 
 2. De Klant gaat door middel van het plaatsen van een Bestelling direct een Overeenkomst met Snack 'n Beete aan voor de afhaling van het door de Klant geselecteerde Aanbod. De Klant is gebonden aan de Bestelling en heeft geen recht op terugbetaling, behalve in het geval van annulering door Snack 'n Beete op grond van artikel 6 hieronder.

4. Het Aanbod

 1. Snack 'n Beete publiceert het Aanbod. Als een Klant allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen, raden wij aan om telefonisch contact op te nemen met het restaurant voor actuele allergeneninformatie voordat de bestelling wordt geplaatst.
 2. Snack 'n Beete geeft alle informatie zodanig weer, dat voor de Klant duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.
 3. Snack 'n Beete aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het Platform.

5. De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de Bestelling definitief maakt door het klikken op de knop 'Afrekenen' tijdens het proces van het plaatsen van een Bestelling via het Platform.
 2. Na ontvangst van de Bestelling, zal Snack 'n Beete de Bestelling elektronisch aan de Klant bevestigen.
 3. De Overeenkomst kan alleen door Snack 'n Beete worden uitgevoerd als de Klant correcte en volledige contact- en adresgegevens verstrekt bij het plaatsen van de Bestelling. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Snack 'n Beete te melden.
 4. In verband met informatie over de status van zijn Bestelling, dient de Klant na het plaatsen van de Bestelling telefonisch of per e-mail (zoals aangegeven bij het plaatsen van de Bestelling) bereikbaar te zijn voor Snack 'n Beete.
 5. De Klant kiest voor het afhalen van de Bestelling en komt op de gekozen tijd langs op de afhaallocatie (Rijselstraat 4, 8930 MENEN) van Snack 'n Beete, die in de bevestigingsmail en op de website van Snack 'n Beete is weergegeven.
 6. Bij afhaling van de Bestelling kan het Snack 'n Beete vragen om identificatie als de Bestelling alcoholische producten of andere producten met een leeftijdslimiet bevat. Als de Klant zich niet adequaat kan identificeren of niet voldoet aan de minimumleeftijdseisen, weigert het Restaurant de betreffende producten aan de klant te leveren. In dit geval kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht

6. Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling

 1. In verband met de bederfelijkheid van het Aanbod geldt dat de Klant geen recht heeft om de Overeenkomst te ontbinden. Bestellingen kunnen niet door de Klant bij Snack 'n Beete worden geannuleerd. Annulering van de Bestelling door de Klant bij het Restaurant is slechts mogelijk indien het Restaurant expliciet aangeeft dat Annulering van de Bestelling door de Klant mogelijk is.
 2. Het Restaurant heeft het recht de Bestelling te annuleren indien bijvoorbeeld het Aanbod niet meer beschikbaar is, de Klant een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer, andere contactgegevens heeft opgegeven of in geval van overmacht.
 3. Indien de Klant een valse Bestelling plaatst (bijvoorbeeld door foutieve contactgegevens door te geven, niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de afhaallocatie of tijdstip om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kan Snack 'n Beete besluiten om toekomstige Bestellingen van de betreffende Klant te weigeren.
 4. Snack 'n Beete heeft het recht om Bestellingen te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de Bestelling of de contactgegevens. Indien de Klant schijnbaar valse of frauduleuze Bestellingen plaatst, dan kan Snack 'n Beete hiervan aangifte doen bij de politie.

7. Betaling

 1. Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden Klanten, is de Klant verplicht om Snack 'n Beete te betalen voor de Bestelling. Door de Klant kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via Mollie.
 2. Behoudens het bepaalde in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden Klanten, is het (gedeeltelijk) terugboeken van een online betaling alleen mogelijk indien de Bestelling niet (geheel) afgehaald kan worden. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Afhankelijk van de door de Klant gebruikte betaalmethode, zal de verwerking van de terugboeking maximaal 10 werkdagen in beslag nemen

8. Klachtenregeling

 1. Klachten van de Klant over het Aanbod, de Bestelling of de uitvoering van de Overeenkomst, dienen bij Snack 'n Beete te worden neergelegd.
 2. Als de Klant een klacht heeft over de Service, dan dient de klacht per e-mail of schriftelijk via de post te worden gecommuniceerd aan de Snack 'n Beete op het in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Klanten aangegeven contactadres.
 3. Nadat de klacht door Snack 'n Beete is ontvangen zal Snack 'n Beete zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, reageren met een ontvangstbevestiging. Snack 'n Beete streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken te behandelen.
 4. Klachten zoals omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel, moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Snack 'n Beete.
 5. De Europese Commissie beheert een ODR platform. Dit platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Snack 'n Beete sluit het gebruik van Alternative Dispute Resolution als bedoeld in de richtlijn 2013/11/EU expliciet uit. Het e-mailadres van Snack 'n Beete is info@snacknbeete.be 

9. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

 1. Snack 'n Beete heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij:

10. Inzicht en correctie van opgeslagen persoonsgegevens

 1. Snack 'n Beete verwerkt persoonlijke gegevens op van de Klant. Op de verwerking van persoonsgegevens is het Privacy Statement van toepassing.

Terug naar boven